पार्षद सूची

क्र. नाम वार्ड पद मोबाइल क्र. फोटो
1 श्री रामकुमार-राकेश गुप्ता - अध्यक्ष 9425859678 No Image
2 श्री अनिल शर्मा उर्फ गुडडू शिवाजी वार्ड क्रमांक-05 उपाध्यक्ष 9893862760 No Image
3 श्रीमती गिरजा बाई चौधरी सुभाष वार्ड क्रमांक- 01 पार्षद वार्ड क्रं. 01 9669858856 No Image
4 श्रीमती रमा सोनी पचमठा वार्ड क्रमांक-02 पार्षद वार्ड क्रं. 02 9179073630 No Image
5 श्रीमती मीरा बर्मन इंद्रिरागांधी वार्ड क्रमांक-03 पार्षद वार्ड क्रं. 03 9893451499 No Image
6 श्री दिनेश कुमार चौधरी अम्बेडकर वार्ड क्रमांक-04 पार्षद वार्ड क्रं. 04 8359025134 No Image
7 श्रीमती रत्ना ताम्रकार संकटमोचन वार्ड क्रमांक-06 पार्षद वार्ड क्रं. 06 8085521510 No Image
8 श्रीमती शंखी बाई कोरी महात्मागांधी वार्ड क्रमांक-07 पार्षद वार्ड क्रं. 07 9589696868 No Image
9 श्री हेतराम गुप्ता डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक-08 पार्षद वार्ड क्रं. 08 9893444611 No Image
10 श्रीमती गीता बाई साहू भगत सिंह वार्ड क्रमांक -09 पार्षद वार्ड क्रं. 09 7898431053 No Image
11 श्री संतोष कुमार साहू उर्फ राजू बिहारी जू वार्ड क्रमांक -10 पार्षद वार्ड क्रं. 10 9752568781 No Image
12 श्री झल्लाराम बर्मन राजा सरयू प्रसाद वार्ड क्रं. 11 पार्षद वार्ड क्रं. 11 9575222660 No Image
13 श्री रामजी ताम्रकार हनुमान प्रसाद वार्ड क्रमांक-12 पार्षद वार्ड क्रं. 12 9981288138 No Image
14 श्री बाला प्रसाद कोल मौलाना आजाद वार्ड क्रमांक-13 पार्षद वार्ड क्रं. 13 8120057323 No Image
15 श्रीमती अख्तरी बेगम पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड क्रमांक- 14 पार्षद वार्ड क्रं. 14 9165057644 No Image
16 श्रीमती सियाबाई रामकुमार चौधरी शारदादेवी वार्ड क्रमांक-15 पार्षद वार्ड क्रं. 15 9630755903 No Image
AddThis Sharing
LinkedInStumbleUpon
Hide
Show